This Week’s Special: Cheongpomuk Muchim

Cheongpomuk Muchim – Mung Bean Jelly Salad with chrysanthemum, shiso, and soy dressing.
Cheongpomuk_Muchim